Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
digit digit Chưa phân loại 100.00 0.3% 2
tht2022a_thaydoichuso THAY ĐỔI CHỮ SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 8.2% 31
tht2022a_tinhtongdayso TÍNH TỔNG DÃY SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 19.7% 124
tht2022a_phansonhonhat PHÂN SỐ NHỎ NHẤT Sơ khảo bảng A 100.00 30.0% 128
tht2022a_vebanhsinhnhat VẼ BÁNH SINH NHẬT Sơ khảo bảng A 100.00 0.0% 0
tht2022_biendoixau BIẾN ĐỔI XÂU Sơ khảo 100.00 1.1% 8
tht2022_matran MA TRẬN Sơ khảo 100.00 2.9% 23
tht2022_bangkitu BẢNG KÍ TỰ Sơ khảo 100.00 5.9% 27
tht2022_daycapsonhan DÃY CẤP SỐ NHÂN Sơ khảo 100.00 5.1% 37
tht2022_catghepxau CẮT GHÉP XÂU Sơ khảo 100.00 0.0% 0
colmap TÔ MÀU BẢN ĐỒ Chưa phân loại 100.00 55.6% 42
photo CHỤP ẢNH Chưa phân loại 100.00 1.6% 3
pair ĐẾM CẶP Chưa phân loại 100.00 13.9% 113
imppos VỊ TRÍ QUAN TRỌNG Chưa phân loại 100.00 10.7% 20
bonus PHẦN THƯỞNG Chưa phân loại 100.00 4.6% 29
evenpair CẶP SỐ CHẴN Chưa phân loại 100.00 14.8% 152
sodep SỐ ĐẸP Chưa phân loại 100.00 26.3% 115
demhinh ĐẾM HÌNH Chưa phân loại 100.00 24.2% 139
dayso DÃY SỐ Chưa phân loại 100.00 21.0% 185
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5.00 46.0% 416
tinhtongmm TÍNH TỔNG MM Chưa phân loại 100.00 37.6% 276