Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
digit digit Chưa phân loại 100.00 0.6% 9
tht2022a_thaydoichuso THAY ĐỔI CHỮ SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 8.8% 58
tht2022a_tinhtongdayso TÍNH TỔNG DÃY SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 21.4% 296
tht2022a_phansonhonhat PHÂN SỐ NHỎ NHẤT Sơ khảo bảng A 100.00 30.2% 265
tht2022a_vebanhsinhnhat VẼ BÁNH SINH NHẬT Sơ khảo bảng A 100.00 0.0% 0
tht2022_biendoixau BIẾN ĐỔI XÂU Sơ khảo 100.00 1.4% 16
tht2022_matran MA TRẬN Sơ khảo 100.00 3.7% 31
tht2022_bangkitu BẢNG KÍ TỰ Sơ khảo 100.00 5.4% 27
tht2022_daycapsonhan DÃY CẤP SỐ NHÂN Sơ khảo 100.00 5.7% 58
tht2022_catghepxau CẮT GHÉP XÂU Sơ khảo 100.00 0.0% 0
colmap TÔ MÀU BẢN ĐỒ Chưa phân loại 100.00 53.3% 48
photo CHỤP ẢNH Chưa phân loại 100.00 2.9% 8
pair ĐẾM CẶP Chưa phân loại 100.00 10.9% 164
imppos VỊ TRÍ QUAN TRỌNG Chưa phân loại 100.00 8.5% 23
bonus PHẦN THƯỞNG Chưa phân loại 100.00 5.4% 46
evenpair CẶP SỐ CHẴN Chưa phân loại 100.00 11.9% 271
sodep SỐ ĐẸP Chưa phân loại 100.00 25.1% 180
demhinh ĐẾM HÌNH Chưa phân loại 100.00 20.2% 203
dayso DÃY SỐ Chưa phân loại 100.00 22.0% 339
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5.00 42.3% 810
tinhtongmm TÍNH TỔNG MM Chưa phân loại 100.00 38.7% 541