Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
digit digit Chưa phân loại 100.00 1.4% 41
tht2022a_thaydoichuso THAY ĐỔI CHỮ SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 17.2% 296
tht2022a_tinhtongdayso TÍNH TỔNG DÃY SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 20.7% 749
tht2022a_phansonhonhat PHÂN SỐ NHỎ NHẤT Sơ khảo bảng A 100.00 32.2% 794
tht2022a_vebanhsinhnhat VẼ BÁNH SINH NHẬT Sơ khảo bảng A 100.00 0.0% 0
tht2022_biendoixau BIẾN ĐỔI XÂU Sơ khảo 100.00 1.1% 20
tht2022_matran MA TRẬN Sơ khảo 100.00 3.5% 36
tht2022_bangkitu BẢNG KÍ TỰ Sơ khảo 100.00 5.6% 43
tht2022_daycapsonhan DÃY CẤP SỐ NHÂN Sơ khảo 100.00 6.7% 104
tht2022_catghepxau CẮT GHÉP XÂU Sơ khảo 100.00 0.0% 0
robot ROBOT Chưa phân loại 100.00 0.0% 0
ghepso GHÉP SỐ Chưa phân loại 100.00 19.2% 176
tinhtong TÍNH TỔNG Chưa phân loại 100.00 8.5% 173
tinhtich TÍNH TÍCH Chưa phân loại 100.00 25.6% 637
vehinhvuong VẼ HÌNH VUÔNG Chưa phân loại 100.00 0.0% 0
sieuthi SIÊU THỊ Chưa phân loại 100.00 0.3% 1
duongdibo ĐƯỜNG ĐI BỘ Chưa phân loại 100.00 7.2% 70
chonnhom CHỌN NHÓM Chưa phân loại 100.00 0.3% 5
tamgiac TAM GIÁC Chưa phân loại 100.00 9.7% 305
tongcacsole TỔNG CÁC SỐ LẺ Chưa phân loại 100.00 31.1% 736
colmap TÔ MÀU BẢN ĐỒ Chưa phân loại 100.00 44.5% 214
photo CHỤP ẢNH Chưa phân loại 100.00 2.5% 8
pair ĐẾM CẶP Chưa phân loại 100.00 10.8% 254
imppos VỊ TRÍ QUAN TRỌNG Chưa phân loại 100.00 7.2% 32
hinhvuong HÌNH VUÔNG Chưa phân loại 100.00 9.6% 61
bonus PHẦN THƯỞNG Chưa phân loại 100.00 6.2% 60
evenpair CẶP SỐ CHẴN Chưa phân loại 100.00 10.8% 429
sodep SỐ ĐẸP Chưa phân loại 100.00 22.4% 322
demhinh ĐẾM HÌNH Chưa phân loại 100.00 19.8% 394
dayso DÃY SỐ Chưa phân loại 100.00 24.3% 870
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5.00 43.8% 2269
tinhtongmm TÍNH TỔNG MM Chưa phân loại 100.00 40.9% 1340