Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
digit digit Chưa phân loại 100.00 0.6% 9
tht2022a_thaydoichuso THAY ĐỔI CHỮ SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 8.2% 32
tht2022a_tinhtongdayso TÍNH TỔNG DÃY SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 19.9% 129
tht2022a_phansonhonhat PHÂN SỐ NHỎ NHẤT Sơ khảo bảng A 100.00 30.7% 133
tht2022a_vebanhsinhnhat VẼ BÁNH SINH NHẬT Sơ khảo bảng A 100.00 0.0% 0
tht2022_biendoixau BIẾN ĐỔI XÂU Sơ khảo 100.00 1.3% 9
tht2022_matran MA TRẬN Sơ khảo 100.00 2.9% 23
tht2022_bangkitu BẢNG KÍ TỰ Sơ khảo 100.00 5.9% 27
tht2022_daycapsonhan DÃY CẤP SỐ NHÂN Sơ khảo 100.00 5.4% 40
tht2022_catghepxau CẮT GHÉP XÂU Sơ khảo 100.00 0.0% 0
colmap TÔ MÀU BẢN ĐỒ Chưa phân loại 100.00 55.6% 42
photo CHỤP ẢNH Chưa phân loại 100.00 2.1% 4
pair ĐẾM CẶP Chưa phân loại 100.00 13.8% 113
imppos VỊ TRÍ QUAN TRỌNG Chưa phân loại 100.00 9.4% 22
bonus PHẦN THƯỞNG Chưa phân loại 100.00 4.9% 32
evenpair CẶP SỐ CHẴN Chưa phân loại 100.00 14.8% 153
sodep SỐ ĐẸP Chưa phân loại 100.00 25.0% 115
demhinh ĐẾM HÌNH Chưa phân loại 100.00 22.8% 139
dayso DÃY SỐ Chưa phân loại 100.00 21.2% 190
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5.00 46.6% 435
tinhtongmm TÍNH TỔNG MM Chưa phân loại 100.00 39.0% 284