Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
digit digit Chưa phân loại 100.00 1.3% 29
tht2022a_thaydoichuso THAY ĐỔI CHỮ SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 12.8% 126
tht2022a_tinhtongdayso TÍNH TỔNG DÃY SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 22.9% 459
tht2022a_phansonhonhat PHÂN SỐ NHỎ NHẤT Sơ khảo bảng A 100.00 33.6% 468
tht2022a_vebanhsinhnhat VẼ BÁNH SINH NHẬT Sơ khảo bảng A 100.00 0.0% 0
tht2022_biendoixau BIẾN ĐỔI XÂU Sơ khảo 100.00 1.4% 19
tht2022_matran MA TRẬN Sơ khảo 100.00 3.8% 34
tht2022_bangkitu BẢNG KÍ TỰ Sơ khảo 100.00 5.6% 34
tht2022_daycapsonhan DÃY CẤP SỐ NHÂN Sơ khảo 100.00 6.2% 83
tht2022_catghepxau CẮT GHÉP XÂU Sơ khảo 100.00 0.0% 0
colmap TÔ MÀU BẢN ĐỒ Chưa phân loại 100.00 48.0% 56
photo CHỤP ẢNH Chưa phân loại 100.00 2.9% 8
pair ĐẾM CẶP Chưa phân loại 100.00 11.0% 200
imppos VỊ TRÍ QUAN TRỌNG Chưa phân loại 100.00 8.4% 27
bonus PHẦN THƯỞNG Chưa phân loại 100.00 6.8% 53
evenpair CẶP SỐ CHẴN Chưa phân loại 100.00 11.5% 349
sodep SỐ ĐẸP Chưa phân loại 100.00 24.8% 236
demhinh ĐẾM HÌNH Chưa phân loại 100.00 19.8% 274
dayso DÃY SỐ Chưa phân loại 100.00 24.0% 564
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5.00 42.4% 1360
tinhtongmm TÍNH TỔNG MM Chưa phân loại 100.00 42.2% 844