TÍNH TỔNG MM

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
Python, Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  PhungBaTam   commented on May 24, 2023, 9:33 p.m.

  Sao mấy bài dễ dễ như thế này lại không được sài pascal hay C++ nhỉ buồn ghê:((


 • 0
  khoinguyen   commented on May 16, 2023, 3:08 p.m.

  dễ quá,hs lớp 5 làm được luôn


 • -9
  minhquang   commented on May 16, 2023, 7:54 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 3
  thevanttbn   commented on May 7, 2023, 9:15 p.m.

  dễ nhỉ


 • 3
  doandulamtin   commented on April 23, 2023, 1:21 p.m. edited

  dễ nhỉ, 2 dòng


 • 3
  duybao6B   commented on April 13, 2023, 10:24 a.m.

  aaaaaaaaaaa tại sao lại không được dùng free pascal!


 • 0
  dang7rickroll   commented on March 10, 2023, 7:48 p.m.

  tinhtongmmb


 • 1
  giavinh   commented on July 18, 2022, 12:39 p.m. edit 2

  code python a = int(input()) b = int(input()) c = int(input()) print(max(a,b,c)+min(a,b,c)) nhớ xuống hàng sau khoảng trắng


 • -20
  huuduc   commented on June 20, 2022, 3:46 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 11
   HunggZ   commented on June 21, 2022, 8:58 p.m. edit 2

   Bạn có thể dùng hàm min()max() để tìm số lớn nhất và bé nhất của dãy số mà. (python 3.10)

   i = [int(input()) for _ in range(3)]
   print(min(i)+max(i))