TỔNG CÁC SỐ LẺ

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Pascal, Python


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  KV24A_240   commented on July 8, 2024, 9:04 a.m.

  Code: N = int(input()) “xuống dòng” print(N*N)


 • 0
  KV24A_240   commented on July 8, 2024, 9:03 a.m.

  Code nè(python 3) N = int(input()) print(N*N)


 • 0
  newbie_GM   commented on July 5, 2024, 11:07 p.m.

  Khá dễ giành cho newbie mới tạo acc


 • 0
  songvu1234567890   commented on July 5, 2024, 9:08 a.m.

  print(n×n) hoặc sc=1+(n-1)×2 xuống dòng print((1+sc)×n//2)


 • 0
  haiminh   commented on July 4, 2024, 11:06 a.m. edit 2

  thế này là đúng nè:(python)

  n = int(input("")) .xuống dòng.
  print(n*n)


 • -1
  tn   commented on July 3, 2024, 5:05 p.m. edit 2

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; using ll = long long; using db = double;

  define F for(int i =

  define F1 for(int j =

  const int MAXN = 100000001; const int INF = 1e9; const int MAXA =100001;

  /*

  1+3+5+... 1+1+2+3+2+... 1+1+21+1+22+... 1+(n-1)+(n-1+1)(n-1)/22 n+n*(n-1)

  n*n

  */

  int main() {
    #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("INPUT.INP","r",stdin);
    freopen("OUTPUT.OUT","w",stdout);
    #endif
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0); cout.tie(0);
    int n;
    cin>>n;
    cout<<(long long)n*n;
  }
  

 • 1
  tamduc   commented on July 3, 2024, 4:41 p.m. edited

  mình thấy khá dễ


 • 1
  kukuku12345   commented on June 30, 2024, 10:44 a.m.

  hint: cày trâu: tạo một dãy số lẻ(nhớ là chỉ lặp tương đương vs n) rồi làm thui:v cách nhanh: nhận xét:ta thấy số cuối = n*2-1 ta sẽ áp dụng nhận xét trên vào cách tính tổng số số hạng cách đều thế là xong :v


 • 3
  thienthansanga2k13   commented on June 27, 2024, 10:02 a.m. edited

  bài này khá cơ bản, có thể cho các bạn mới đăng nhập


 • 0
  SK24_D167   commented on June 13, 2024, 1:56 p.m.

  Mình thấy dễ thật


 • 1
  truongphat   commented on June 11, 2024, 1:30 p.m.

  cho mình xin code C++


 • -1
  truongphat   commented on June 11, 2024, 1:29 p.m.

  =))


 • -7
  Thanhnk   commented on June 7, 2024, 9:28 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -9
  minhtht   commented on June 7, 2024, 9:31 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 2
  TheHaivui123   commented on June 4, 2024, 9:26 p.m. edited

  dễ 1 lần là xong là: python: n=int(input()) print(n*n)


  • 0
   SK24_A560   commented on July 2, 2024, 9:58 p.m.

   n * n nên để lại thành n ** 2 nhé


  • 0
   SK23A_414   commented on June 6, 2024, 3:48 p.m.

   quá đúng code ngắn nữa


  • -10
   kietjumper   commented on June 5, 2024, 7:13 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 2
  Camthao   commented on June 4, 2024, 10:50 a.m.

  khá dễ


 • 0
  hphongqb2012   commented on May 11, 2024, 10:21 a.m.

  1