Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
digit digit Chưa phân loại 100.00 1.8% 28
tht2022a_thaydoichuso THAY ĐỔI CHỮ SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 12.9% 124
tht2022a_tinhtongdayso TÍNH TỔNG DÃY SỐ Sơ khảo bảng A 100.00 23.1% 445
tht2022a_phansonhonhat PHÂN SỐ NHỎ NHẤT Sơ khảo bảng A 100.00 33.5% 453
tht2022a_vebanhsinhnhat VẼ BÁNH SINH NHẬT Sơ khảo bảng A 100.00 0.0% 0
tht2022_biendoixau BIẾN ĐỔI XÂU Sơ khảo 100.00 1.4% 19
tht2022_matran MA TRẬN Sơ khảo 100.00 3.9% 33
tht2022_bangkitu BẢNG KÍ TỰ Sơ khảo 100.00 5.7% 33
tht2022_daycapsonhan DÃY CẤP SỐ NHÂN Sơ khảo 100.00 5.7% 77
tht2022_catghepxau CẮT GHÉP XÂU Sơ khảo 100.00 0.0% 0
colmap TÔ MÀU BẢN ĐỒ Chưa phân loại 100.00 49.7% 53
photo CHỤP ẢNH Chưa phân loại 100.00 2.9% 8
pair ĐẾM CẶP Chưa phân loại 100.00 10.8% 194
imppos VỊ TRÍ QUAN TRỌNG Chưa phân loại 100.00 8.5% 27
bonus PHẦN THƯỞNG Chưa phân loại 100.00 5.4% 51
evenpair CẶP SỐ CHẴN Chưa phân loại 100.00 11.4% 338
sodep SỐ ĐẸP Chưa phân loại 100.00 25.2% 227
demhinh ĐẾM HÌNH Chưa phân loại 100.00 19.9% 268
dayso DÃY SỐ Chưa phân loại 100.00 23.9% 536
aplusb A Plus B Chưa phân loại 5.00 42.5% 1320
tinhtongmm TÍNH TỔNG MM Chưa phân loại 100.00 41.9% 819