PHÂN SỐ NHỎ NHẤT

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tn   commented on July 2, 2024, 10:53 p.m. edited

  code nay se ko chay nhanh tai math la thu vien tu C nhung ma mo ta ro hon ve tt Euclid : def _gcd(f1, f2): if f2: return _gcd(f2, f1 % f2) return f1

  a = int(input()) b = int(input()) c = int(input()) m=min(a,b,c) mx=max(a,b,c) c=_gcd(m,mx) print(m//c+mx//c)


 • 0
  SK23A_32   commented on June 29, 2024, 12:39 p.m.

  code nè mọi người: import math a=int(input()) b=int(input()) c=int(input()) ts=min(a,b,c) ms=max(a,b,c) k=math.gcd(ts,ms) ts=ts//k ms=ms//k print(ts+ms)


 • 0
  dangkhoi162013   commented on June 8, 2024, 1:23 p.m.

  tìm số bé nhất và lớn nhất rồi rút gọn rồi cộng là ra


 • 1
  tung123   commented on June 7, 2024, 9:29 p.m.

  code nè

  from fractions import * a = int(input()) b = int(input()) c = int(input()) num = 0 d = Fraction(a, b) e = Fraction(a, c) f = Fraction(b, c) g = Fraction(b, a) h = Fraction(c, a) k = Fraction(c, b) dd = d.numerator dd2 = d.denominator ee = e.numerator ee2 = e.denominator ff = f.numerator ff2 = f.denominator aa = min(d, e, f, g, h, k) if aa == d or aa == g: num = dd+dd2 elif aa == e or aa == h: num = ee+ee2 elif aa == f or aa == k: num = ff+ff2 print(num)


 • -6
  Thanh_phong   commented on June 7, 2024, 9:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 1
  Clermono   commented on June 4, 2024, 4:39 p.m. edited

  Hint:

  Dùng module fractions của Python


 • -3
  minhtrunggd2014   commented on June 2, 2024, 9:05 a.m.

  tử và mẫu có cần giống nhau không


 • 3
  KPKTuan   commented on May 21, 2024, 2:29 p.m.

  Tìm min và max của 3 số a,b,c


  • 0
   thienthansanga2k13   commented on July 2, 2024, 8:28 a.m.

   là tìm min max rồi rút gọn, sau đó cộng với nhau hả bạn


  • 0
   doanngocgiahung_2004   commented on May 24, 2024, 8:40 p.m.

   a = int(input()) b = int(input()) c = int(input()) print(min(a,b,c)) print(max(a,b,c))


 • 5
  Bongu   commented on May 6, 2024, 4:18 p.m.

  Ai biết cách làm thì chỉ mình với ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều